Fujitsu S7110

Core2Duo 1.83Ghz
1GB RAM, 80GB HD

Win XP Pro

Condition 9/10


Cheap Cheap Sale

$288!!!


Lexus G
9069 9260