View RSS Feed

thuha163

Cho thuê cây c?nh v?n phòng t?i Hà N?i

Rate this Entry
Cung c?p cây c?nh và cho thuê cây c?nh v?n phòng là th? m?nh l?n nh?t c?a công ty Cây Xanh Vi?t - M?t trong nh?ng ??n v? tiên phong cho lo?i hình d?ch v? cung c?p cây xanh, cung c?p cây c?nh, cho thuê cây c?nh. Công ty chúng tôi còn ?i tiên phong trong vi?c phát tri?n nh?ng s?n ph?m hoa cây c?nh m?i, cây c?nh ??p, ph?c v? vi?c trang trí cho không gian làm vi?c, tòa nhà công s? c?ng nh? n?i ? hay nhà riêng c?a khách hàng. Các s?n ph?m cây c?nh nôi th?t, cây c?nh v?n phòng c?a công ty ???c ch?m chút k? l??ng, t? m? v? c? hình th?c l?n ch?t l??ng.

??i ng? nhân viên công ty ???c ?ào t?o bài b?n, luôn ch?ng t? s? chuyên nghi?p trong t?t c? các khâu cung c?p d?ch v?: nh?n ??t hàng, chu?n b? s?n ph?m, v?n chuy?n s?p x?p, ch?m sóc b?o d??ng, thay th? cây m?i. Trong quá trình s? d?ng d?ch v?, ý ki?n, nh?n xét c?a khách hàng luôn ???c c?p nh?t v? công ty ??y ?? và k?p th?i thông qua s? nh?t ký, phi?u ?ánh giá c?a nhân viên ch?m sóc. Các ph?n vi?c v? cây c?nh ??u ???c nhân viên công ty s?p x?p th?c hi?n sao cho không ?nh h??ng ??n th?i gian và tr?t t? t?i n?i làm vi?c c?a khách hàng.

Công ty có m?t v??n ??m chính t?i n?i thành Hà N?i và nhi?u v??n ??m v? tinh xung quanh Hà N?i, có th? ?áp ?ng nhu c?u cho các khách hàng có quy mô l?n và r?t l?n. Tuy v?y công ty c?ng trân tr?ng và ph?c v? t?n tình khách hàng có quy mô nh? ho?c có các yêu c?u ??c bi?t v? trang trí cây c?nh.

Cây xanh Vi?t cho thuê cây xanh v?n phòng v?i giá ?u ?ãi và d?ch v? t?t. Các lo?i cây th??ng dùng trong v?n phòng:

Cây ?a búp ??


Cây cau nga mi


Cây thi?t m?c lan


Cây tiêu h?ng môn


Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p các lo?i cây tr?ng trong nhà, cây n?i th?t, cây xanh công trình... Quý khách có nhu c?u vui lòng liên h?

Cây Xanh Vi?t
??a ch?: 204, H? Tùng M?u, Nam T? Liêm, hà N?i
Hotline: 0975 493 188 - 0905 822 709
Website: cayxanhviet.net
Email: [email protected]
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments